Krok za krokom

KROK ZA KROKOM (Step by Step)

Je založený na celkovom rozvoji detskej osobnosti v škole s myšlienkou vyššej kvality vzdelávania, ako nevyhnutného predpokladu úspešného smerovania do lepšieho a spravodlivejšieho sveta.

História

Myšlienka sa rozvinula v USA v New Yorku a v súčasnosti sa využíva vo viac ako 20 krajinách sveta. Na Slovensku funguje vďaka prepracovaniu koncepcie Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Tým sa aj napriek odlišným kultúrno-spoločenským podmienkam program Krok za krokom úspešne transformoval do domácich pomerov, akceptujúc našu kultúrnu identitu i vlastné pozitívne skúsenosti v oblasti vzdelávania.

Prístup

Učiteľ na základe pozorovania individuálnych daností každého dieťaťa formuje výchovno-vzdelávací prístup k dieťaťu i ku skupine a diferencuje a vhodne volí úlohy a činnosti pre ich celkový harmonický rozvoj. Základom je vývinový prístup k výchove dieťaťa predškolského veku so zameraním na jeho individualitu osobnosti.

Cieľom je dosiahnuť vlastnosti jedinca, ktorý dokáže:

 • vážiť si seba aj iných na primeranej úrovni
 • poznávať okolitý svet a chcieť sa učiť
 • rozhodovať sa na základe poznania a skúseností
 • samostatne, tvorivo a kriticky myslieť
 • spolupracovať a primerane komunikovať s rovesníkmi i dospelými.


 Dieťa je aktívnym subjektom výchovy a partnerom učiteľa v procese vlastného sebarozvoja.

Prostredie

Metodický prístup Krok za krokom je realizovaný v štruktúrovanom prostredí (tzv.centrách aktivít), kde si dieťa samo i v spolupráci s pedagógom volí činnosti pre efektívny a primeraný rozvoj svojej osobnosti. Dieťa sa učí svoje činnosti plánovať, rozdeliť, učí sa spolupracovať s ostatnými, rešpektovať potreby a názory spoluhráča, ale i presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v spoločnej hre.

Cieľ

Rozvoj osobnosti každého dieťaťa v schopnostiach:

 • byť tvorivý, pohotový, nápaditý,
 • kriticky myslieť a vedieť sa rozhodovať,
 • identifikovať problém a riešiť ho primeranými spôsobmi,
 • zaujímať sa o veci verejné.

Realizuje sa v oblastiach spoznávania:

 • fyzikálneho sveta,
 • spoločnosti a kultúry,
 • logického myslenia,
 • komunikácie.

Prístup pedagógov

Prístup pedagogických pracovníkov je v súlade s celkovou filozofiou programu Krok za krokom zameraný na:

 • využívanie času na pozorovanie detí pri hrách a v práci,
 • plánovanie skupinových a individuálnych cieľov na základe záujmov a potrieb detí,
 • vytváranie flexibilného a na podnety bohatého prostredia,
 • rešpektovanie detí a oceňovanie ich nápadov,
 • povzbudzovanie detí k samostatnému riešeniu problémov a k vzájomnému rešpektovaniu sa.

Prístup je orientovaný na dieťa, podľa ktorého sa dôsledne rešpektujú:

 • zásady individuálneho prístupu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa,
 • diferenciácia a individualizácia cieľov, úloh a činností dieťaťa,
 • primeranosť výchovno-vzdelávacieho obsahu a procesu vekovým a individuálnym osobitostiam detí,
 • postupné dozrievanie organizmu dieťaťa,
 • senzitivitu zóny najbližšieho vývinu.

Princípy metodiky

Metodický prístup vychádza zo štyroch základných princípov:

 1. starostlivosť (vnímanie seba samého, ostatných detí, rozvoj schopnosti empatie, ...)
 2. komunikácia (rozvoj vzájomnej komunikácie s rovesníkmi a dospelými - učenie sa formovať svoje myšlienky, počúvať, analyzovať a posudzovať názory iných,...)
 3. vzťahy (vnímanie a učenie sa fungovať vo vzťahoch s deťmi - rovesníkmi, s dospelými)
 4. spoločenstvo - komunita (vedenie skupiny k vzájomnej ohľaduplnosti, úcte, pomoci, spolupatričnosti,...)