Podmienky prijatia dieťaťa do detského centra:

 

Podmienky pre prijatie dieťaťa do zariadenia

  1. Vyplnená prihláška, ktorá bude doručená osobne do DC Grba -  ulica 1. Mája 25, Bratislava, alebo elektronicky  na dcgrba@dcgrba.sk
  2. Vyplnený dotazník
  3. Podpísanie dohody o opatrovaní dieťaťa minimálne 7 dní pred nástupom - osobne. Pri podpise bude rodič oboznámený s prevádzkovým poriadkom DC
  4. Uhradenie prvotného poplatku v zmysle podpísanej dohody,
  5. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 
  6. Fotokópia preukazu poistenca dieťaťa
  7. Doklad o úrazovom poistení dieťaťa