Príspevok rodičom

 

Rodičovský príspevok 280 EUR

 ( od 1.1.2016)

Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa )

upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne:

Rodičovský príspevok  je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.

Príspevok poskytuje príslušný Úrad práce socialných vecí a rodiny pod ktorý patríte. Sem treba priniesť vyplnenú žiadosť ( tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj v DC). Všetky potrebné informácie je možné nájsť aj na internetovej stránke:  www.employment.gov.sk pod názvom rodinná a sociálna politika/podpora rodinám s deťmi. Postup na vyplnenie žiadosti ako aj potrrebné doklady, ktoré je nutné priložiť k žiadosti sú uvedené priamo v tlačive.

 

 Ziadost_o_PSoD_01-2016.doc